Непокретну културну баштину Републике Српске чине добра проглашена на основу Закона о културним добрима и одлукама Националнe комисијe за заштиту споменика, добра предложена за заштиту на основу претходне заштите, као и добра која имају валоризациону основу с једне стране и петиције с друге стране.

Списак непокретних културних добара у Републици Српској састављен је од националне листе споменика Босне и Херцеговине и добара која имају валоризациону основу у складу са Законом о културним добрима Републике Српске. На листи се налази 786 непокретних културно-историјских добара. Споменици су распоређени у осам категорија - првих седам категорија су заправо тип културног добра, док је осма категориjа списак споменика који се налазе у регистру непокретних културних добара Републике Српске али им није одређен тип.

Године 2013. постојало је 387 петиција за упис културних добара на листу националних споменика.

Из периода Савезне Републике Босне и Херцеговине:

  • а) историјске грађевине и споменици
  • б) градитељске цјелине
  • в) подручја

Добра која имају валоризациону основу распоређена су у четири типа:

  • г) споменици културе
  • д) археолошки локалитети (само они који се налазе и на листи националних споменика или у регистру СР БиХ)
  • ђ) просторне културно-историјске цјелине
  • е) знаменита мјеста

Види још: Списак напокретних културно-историјских добара.