Природна добра Републике Српске

1941005 Република Српска има само 17 природних добара под заштитом. Све заједно, она заузимају око 22.192,25 hа односно 0,9% ентитета. Заштићена подручја чине два резервата природе, два национална парка, дванаест споменика природе и једно подручје за управљање ресурсима. У просторном плану за период 2015-2025. године предложено је стављање под заштиту 15 до 20% територије Републике Српске, односно заштиту око 310 подручја.

 

Поред садашњих 15 заштићених природних добара предложено је 14 подручја и објеката за које је израда стручних основа у току или је покренут поступак за проглашење и 121 подручје планирано за успостављање заштите у планском периоду по IUCN класификацији.

 

Законом о заштити природе прописано је 7 категорија заштићених подручја.

 

КАТЕГОРИЈА

IUCN КАТЕГОРИЈА

1) строги резерват природе I b
2) посебни резерват природе I
3) национални парк I b
4) споменик природе III
5) заштићено станиште IV
6) заштићени пејзажи V
7) заштићено подручје са одрживим коришћењем природних ресурса VI
Панорама базена у Тјентишту у Националном парку Сутјеска; cc-by-sa-3.0 - TheMiner

Панорама базена у Тјентишту у Националном парку Сутјеска; cc-by-sa-3.0 - TheMiner