Nepokretnu kulturnu baštinu Republike Srpske čine dobra proglašena na osnovu Zakona o kulturnim dobrima i odlukama Nacionalne komisije za zaštitu spomenika, dobra predložena za zaštitu na osnovu prethodne zaštite, kao i dobra koja imaju valorizacionu osnovu s jedne strane i peticije s druge strane.

Na teritoriji Republike Srpske postoji 735 nepokretnih kulturnih dobara raspoređenih u osam kategorija. Prvih sedam kategorija su zapravo tip kulturnog dobra, dok je osma kategorija spisak spomenika koji se nalaze u registru nepokretnih kulturnih dobara Republike Srpske ali im nije određen tip.

Spisak nepokretnih kulturnih dobara u Republici Srpskoj sastavljen je od nacionalne liste spomenika BiH i dobara koja imaju valorizacionu osnovu u skladu sa Zakonom o kulturnim dobrima Republike Srpske. Na spisku se nalazi 535 dobara po svakoj osnovi i 281 dobro koje ima valorizacionu osnovu kulturno-istorijskog nasljeđa i koja su uživala prethodnu zaštitu, a dokumente o valorizaciji su usvajale Skupštine opština u Republici Srpskoj.

Godine 2013., postojalo je 387 peticija za upis kulturnih dobara na listu nacionalnih spomenika.

Iz perioda Savezne Republike Bosne i Hercegovine:

  • a) istorijske građevine i spomenici
  • b) graditeljske cjeline
  • v) područja

Dobra koja imaju valorizacionu osnovu raspoređena su u četiri tipa:

  • g) spomenici kulture
  • d) arheološki lokaliteti (samo oni koji se nalaze i na listi nacionalnih spomenika ili u registru SR BiH)
  • đ) prostorne kulturno-istorijske cjeline
  • e) znamenita mjesta