Prirodna dobra Republike Srpske

1941005 Republika Srpska ima samo 17 prirodnih dobara pod zaštitom. Sve zajedno, ona zauzimaju oko 22.192,25 ha odnosno 0,9% entiteta. Zaštićena područja čine dva rezervata prirode, dva nacionalna parka, dvanaest spomenika prirode i jedno područje za upravljanje resursima. U prostornom planu za period 2015-2025. godine predloženo je stavljanje pod zaštitu 15 do 20% teritorije Republike Srpske, odnosno zaštitu oko 310 područja.

 

Pored sadašnjih 15 zaštićenih prirodnih dobara predloženo je 14 područja i objekata za koje je izrada stručnih osnova u toku ili je pokrenut postupak za proglašenje i 121 područje planirano za uspostavljanje zaštite u planskom periodu po IUCN klasifikaciji.

 

Zakonom o zaštiti prirode propisano je 7 kategorija zaštićenih područja.

 

KATEGORIJA

IUCN KATEGORIJA

1) strogi rezervat prirode I b
2) posebni rezervat prirode I
3) nacionalni park I b
4) spomenik prirode III
5) zaštićeno stanište IV
6) zaštićeni pejzaži V
7) zaštićeno područje sa održivim korišćenjem prirodnih resursa VI
Panorama bazena u Tjentištu u Nacionalnom parku Sutjeska; cc-by-sa-3.0 - TheMiner

Panorama bazena u Tjentištu u Nacionalnom parku Sutjeska; cc-by-sa-3.0 - TheMiner